Rzetelna firma
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
732-686-222
sklep@zerga.pl
Dowiedz się więcej - obejrzyj video
TWÓJ KOSZYK
jest pusty!
koszyk
732-686-222
sklep@zerga.pl
Dowiedz się więcej - obejrzyj video

Regulamin


Regulamin Sklepu Internetowego ZERGA

Sklep internetowy ZERGA.PL , działający pod adresem www.zerga.pl , prowadzony jest przez firmę Daniel Firlej Technoland Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa, z siedzibą w Radomiu ul. Lubelska32 . Tel. 48 365 3422 fax. 48 356 2868, NIP: 948 223 9447, REGON:144322290.   
 

Definicje
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 
2.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ZERGA
 
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.zerga.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 
5.Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Daniel Firlej Technoland P.O.B. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
 
Postanowienia ogólne
 
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.zerga.pl.
 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2.3.Sklep internetowy, działający pod www.zerga.pl , prowadzony jest przez Daniel Firlej Technoland Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa z siedzibą w Radomiu ul. Lubelska 32 .
 
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 
a) Internet Explorer w wersji 11 
b) FireFox w wersji 33 
c) Chrome w wersji  39 
 
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma Daniel Firlej Technoland Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://zerga.pl/97/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk pdf
 
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
 
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 
3.4. Firma Daniel Firlej Technoland Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta
 
Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Daniel Firlej Technoland Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Daniel Firlej Technoland Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa.
 
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Daniel Firlej Technoland Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa .
 
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Daniel Firlej Technoland Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa,
 
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 
 
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.zerga.pl , dokonać wyboru , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty ” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym
celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
 
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie zobowiązkiem zapłaty”.
 
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Daniel Firlej Technoland  Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie zamówienia zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa
 
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru. 
 
Koszty dostawy:
 
Od 16,00 zł przy opcji wpłata na konto
Od 21,00 zł przy opcji za pobraniem
Od 165,00 zł przy opcji ratalnej ( Santander Consumer Bank S.A )
0,00 zł przy opcji odbiór osobisty
Od 16,00 zł przy opcji wpłata na konto Kurier PayU- W przypadku wybrania płatności on-line zostanie doliczona prowizja w wysokości 2,5% wartości zamówienia.
Od 0,00 zł przy opcji wpłata na konto Kurier PayU- W przypadku wybrania płatności on-line zostanie doliczona prowizja w wysokości 2,5% wartości zamówienia.
 
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 
5.3. Termin realizacji dostawy obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu do klienta , przy czym naszym założeniem jest , żeby produkt był jak najszybciej gotowy do wysyłki. Przygotowanie produktu do wysyłki jaki i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. W przypadku dostępności towarów w magazynie , standardowy termin realizacji wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
 
Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich: DHL , UPS , KEX , RABEN POLSKA. Czas dostawy przewoźnika wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://zerga.pl/97/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 
Ceny i metody płatności
 
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 
a) przelewem na numer konta bankowego 
 
PKO BP o / Radom 
Nr rachunku : 11 1020 4317 0000 5302 0299 7427
Daniel Firlej TECHNOLAND Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa
26-600 Radom
ul. Lubelska 32 
 
b) płatnością w systemie PayU,
 
c) gotówka w siedzibie firmy
 
d) Raty kredytowe Santander Consumer Bank S.A
 
e) płatność za pobraniem
 
 
Prawo odstąpienia od umowy 
 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia 
 
„ w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;
 
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas :
 
Daniel Firlej TECHNOLAND Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa
Zarządzający: Daniel Firlej 
ul. Lubelska 32 26-600 Radom 
e-mail: sklep@zerga.pl 
Telefon: 48-365-34-22
Fax: 48-365-28-68
 
 
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 
Wzór formularza odstąpienia od umowy PDF
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Adresat 
 
Daniel Firlej TECHNOLAND Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa
Zarządzający: Daniel Firlej 
ul. Lubelska 32 26-600 Radom 
e-mail: sklep@zerga.pl 
Telefon: 48-365-34-22
Fax: 48-365-28-68
 
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na
wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 
Adres konsumenta(-ów)
 
Podpis konsumenta(-ów) 
 
(*) Niepotrzebne skreślić
 
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 
W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje:

„Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.
 
Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
 
a) „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod następujący adres :
 
Daniel Firlej TECHNOLAND Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa
Zarządzający: Daniel Firlej 
ul. Lubelska 32 26-600 Radom 
 
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;
 
b) „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”
 
 
Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą:

„Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: paczki od 1kg do 30 kg - PLN 16,00 -21,00 zł brutto (cena uzależniona od wagi produktu i wymiarów produktu );

lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy:

„Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około paczki powyżej 30kg - PLN od 40-190 zł brutto .”;(cena uzależniona od wagi produktu i wymiarów produktu );
 
c) „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.
 

Reklamacje dotyczące Towarów
 
8.1. Daniel Firlej TECHNOLAND Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@zerga.pl  . Daniel Firlej TECHNOLAND Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
8.3. Daniel Firlej TECHNOLAND Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość,
Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 
9.1. Daniel Firlej TECHNOLAND Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
Klientów.
 
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Daniel Firlej TECHNOLAND Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu
Internetowego.
 
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 
 
Daniel Firlej TECHNOLAND Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa
Zarządzający: Daniel Firlej 
ul. Lubelska 32 26-600 Radom 
 
, mailowo pod adres sklep@zerga.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 
9.5. Daniel Firlej TECHNOLAND Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
Postanowienia końcowe
 
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Daniel Firlej TECHNOLAND Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Daniel Firlej TECHNOLAND P.O.B a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  
 
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 
10.4. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 10.3.

 Regulamin PDF

 Formularz odstąpienia od umowy :
 
 
Kaleta FARAONE TECHNOLAND ALTREX Drabex Krause